гукIуэцI губжьэ


гукIуэцI губжьэ

гум и гуфитIыр зэрызэрыгъэубыда, абы лъэгу хуэхъу кукъухэр
перекладины на дне арбы

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.